App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Bắt Đầu Kim Phong Tế Vũ Lâu Chủ, Một Đao Kinh Thiên Hạ

0

0

27

Tô Thần xuyên qua.

Còn bị bức bách lên làm Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ.

Khôi lỗi, kẻ chết thay.

Đây là hắn cảm giác đầu tiên.

【 trở thành Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ,, thu hoạch được nhân vật thần đao vô địch Bạch Thiên Vũ, Băng Kỳ Lân Tí, thẻ rút thưởng màu trắng 3 tấm. 】

Từ khi nhìn thấy cái này, Tô Thần tâm định.

Hắn tâm định, liền đại biểu người khác không thể tâm định. . . . .

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play